In aanvulling op de informatie in de paragraaf grondbeleid zijn een 7-tal bijlagen opgenomen met nadere informatie over de grondexploitaties. Deze volgen hierna.

  1. Programma, gehanteerde parameters en overige uitgangspunten
  2. Overzicht grondexploitaties met toelichting
  3. Toelichting afzonderlijke grondexploitaties
  4. Weerstandsvermogen/Reserve Risico's Grondexploitaties
  5. Ontwikkeling reserves en voorzieningen gedurende de laatste jaren
  6. Ontwikkelingen verwervingen, verkopen en voorraad
  7. Ontwikkeling Plan- en Apparaatskosten (PAK) en exploitatiebijdragen