Centraal in het programma bestuur staat hoe wij ons als lokale overheid verhouden tot en verbinden met de stad, haar inwoners en andere relevante partners op diverse schaalniveaus. Steeds met voor ogen een aantrekkelijk leef-, werk- en woonklimaat voor inwoners van Tilburg. Met de bedrijfsvoering vormt het programma bestuur een onmisbare schakel in het gemeentelijk apparaat. En een gezamenlijke grond voor de programma's leefbaarheid, sociale stijging en vestigingsklimaat. Naast het wat, gaat het over: hoe doen we dat? Hoe maken we ons sterker door samen te werken, hoe organiseren we de dienstverlening naar binnen en naar buiten, hoe functioneert onze lokale democratie, en wat voor organisatie vraagt de toekomst. Het programma heeft dan ook een belangrijke relatie met organisatieontwikkeling zoals opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Samenwerken, netwerken en bestuur
Toenemende mondialisering, digitalisering en een samenleving die meer op netwerken geënt raakt dan op hiërarchie, vragen om nieuwe manieren van overheidssturing en een toename van samenwerking(svormen). Het samenspel met anderen is steeds belangrijker bij het bepalen van onze rol en inzet.
Op lokaal niveau weten onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers als geen ander wat er in Tilburg leeft. Zij zien daarvoor oplossingen en gaan daar niet zelden zelf mee aan de slag. In lijn met de hoofdboodschap van ons coalitieakkoord om "waar het kan aan te sluiten bij ideeën, initiatieven en energie in de stad en die van externe partijen" zijn we in 2016 doorgegaan met investeren in de participerende overheid. Zo is vanaf begin 2016 gestart met één proces voor initiatieven uit de stad. Onder meer met als doel om sneller en integraler te kunnen reageren op initiatieven van mensen die de gemeente benaderen. Waarbij de initiatiefnemer één aanspreekpunt heeft binnen de gemeente. Het proces is begin 2017 geëvalueerd en de uitkomsten worden meegenomen in de verdere activiteiten voor 2017. In 2016 hebben we zonder meer voortgang geboekt in de beweging naar een participerende overheid. Maar we zijn er nog niet. Er is meer aandacht nodig voor het delen met en vertalen naar andere delen van de organisatie van wat we leren in specifieke casussen. En daar waar mooie dingen worden neergezet, moeten we dit herkennen en uitdragen.

Op regionaal niveau was 2016 een bijzonder jaar voor zowel het samenwerkingsverband regio Hart van Brabant, de triple helix organisatie Midpoint als het licht bestuurlijk netwerk BrabantStad. Onder meer omdat er strategische meerjarenvisies zijn opgeleverd en nieuwe afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de werkagenda's. Daarmee is de basis voor samenwerking verstevigd en de koers voor de komende jaren grofweg uitgelijnd. De regionale samenwerking leverde in 2016 tevens concrete inhoudelijke resultaten op voor Tilburg, op divers terrein. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van Station 88 (Huis voor ondernemerschap en innovatie), de doorontwikkeling binnen het politiedistrict van het informatieplein ten behoeve van de aanpak van ondermijning, de bestuurlijke bekrachtiging van de afspraken met provincie en regio over de vraaggerichte ontwikkeling van de bedrijventerreinen Zwaluwenbunders en Wijkevoort en de ondertekening van de Brabantse Health Deal door 15 partijen.
Landelijk hebben we op basis van onze lobbyaanpak werk gemaakt van onze Haagse agenda, onze netwerken in Den Haag versterkt en hebben we een positie ingenomen aan tafels als de Landelijk Stuurgroep Veiligheidshuizen, de Nationale Omgevingsvisie, Agenda Stad en MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Op het niveau van de Europese Unie (EU) is de actieagenda Tilburg Europese Stad opgesteld en hebben we als Tilburg een belangrijke rol bij de EU Urban Agenda. Op basis van het onderzoek dat Tilburg University (TiU) deed naar de impact van Social Innovation actualiseerde Midpoint de activiteiten op het gebied van Social Innovation .

We hebben in 2016 op het gebied van samenwerken en netwerken goede stappen gezet en mooie resultaten geboekt! Er ligt een stevige basis van waaruit we de samenwerking de komende jaren verder willen intensiveren. Om de effectiviteit van het samenwerken en netwerken in de toekomst te vergroten, zullen we scherp moeten zijn op het definiëren van onze posities: waar zit de winst, welke strategie hoort daarbij om die te behalen en hoe positioneren we ons als Tilburg?

Publieke dienstverlening
De visie op dienstverlening in de periode 2016-2020 is vastgesteld en er is een start gemaakt met meerdere projecten. Het verbeteren van de dienstverlening door het anders (zaakgericht) inrichten van tal van processen is gebeurd. Een aantal processen heeft vertraging opgelopen. De aansluiting op het landelijke platform MijnOverheid is in 2016 voor 95% gerealiseerd en zal in het eerste kwartaal van 2017 volledig worden opgeleverd.
De laatste decentrale stadswinkel (Noord) is geopend en diverse innovaties in de decentrale winkels zijn gerealiseerd. De klanttevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd lieten goede scores zien. Klanten (burgers, bedrijven en instellingen) verwachten van hun gemeente een snelle, eenvoudige en directe dienstverlening. De toepassing van innovatieve technologie maakt dat mogelijk. In 2016 zijn hier belangrijke stappen in genomen, in 2017 zetten we die lijn voort.