Wereldwijde economische competitie en de aantrekkingskracht van steden en stedelijke regio's zorgen voor nieuwe uitdagingen. De kenniseconomie stelt nieuwe eisen aan de arbeidsmarkt, de transitie naar een circulaire economie vergt innovatie en ruimte voor experiment. Technologische ontwikkelingen veranderen fundamenteel de koers van bedrijven, de kracht van de economie en de arbeidsmarkt. Door digitalisering (ook van productie en logistiek) ontstaan niet alleen minder banen, maar veranderen de banen ook van type en niveau (hogere kwaliteitsniveaus, meer flexibiliteit). Dit heeft ook consequenties voor de functie van onderwijs- en kennisinstellingen in de dynamische keten van een leven lang leren. Economische ontwikkeling en clustervorming komen, meer dan voorheen, cross-sectoraal en in een (boven-)regionale context tot wasdom. Intensieve samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en andere stakeholders (burgers, maatschappelijke organisaties) is niet meer weg te denken in ons werk. Flexibiliteit, vraaggericht ontwikkelen, aanpassingsvermogen ten aanzien van de dynamiek in de maatschappij en de economie zijn kenmerkend voor de 'Andere Overheid'. Aandacht voor kwaliteit wint aan positie en daarbij kunnen oud (cultureel erfgoed) en nieuw zich prima tot elkaar verhouden. Deze veranderopgave komt ook tot uiting bij de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt.

Het programma Vestigingsklimaat vormt het fundament voor de toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling van Tilburg. We werken continu aan een aantrekkelijke, bereikbare en concurrerende stad en zetten extra in op de profilering en positionering van Tilburg (citymarketing). Dit vormt ook de basis voor onze lobbyinspanningen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. De samenwerkingsagenda's in de regio Hart van Brabant en BrabantStad stemmen we hierop af. De nieuwe regionale afspraken op het gebied van werken (bedrijventerreinen en kantoren), wonen en detailhandel laten een omslag zien: sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit, vraaggericht ontwikkelen waarbij de behoefte en niet het aanbod centraal staat, en meer ruimte voor flexibiliteit (aanpassingsvermogen).

Het Bruto Stedelijk Product van Tilburg groeit inmiddels alweer twee jaar met 2,3%. Deze groei van ons economisch kapitaal vertaalt zich vertraagd in de vraag naar arbeid. Na een stabilisatie in 2015 zien we in 2016 weer een toename (+0,7%) van de werkgelegenheid. Daarmee krijgt ook ons sociaal kapitaal een groei-impuls. Factoren die hierin een rol spelen zijn het gericht faciliteren van de sterke sectoren binnen ons industrieel en logistiek cluster, gecombineerde publiek-private investeringen in de stedelijke economie (Mind Labs (voorheen mediacluster), retail in Kernwinkelgebied) en optimale dienstverlening aan ondernemers.

Concurrerend

Industrie en logistiek

Met de nieuwe regionale bedrijventerreinenafspraken, waarmee de regio Hart van Brabant voorop loopt in Brabant, is de actuele marktvraag leidend voor de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Met Wijkevoort (opstellen masterplan met startvolume van 30 hectare) en Zwaluwenbunders (vraaggericht) kunnen we een flinke impuls geven aan het economisch krachtige, modern industrieel en logistiek cluster in Tilburg.

Met de ontwikkeling van Wijkevoort slaat Tilburg een nieuwe weg in. Door het terrein te positioneren als innovatief werklandschap, waarbij natuur en economie samengaan, ontstaat er een fysieke plek voor hoogwaardige en kennisintensieve bedrijven. Digitalisering en het toepassen van (big) data spelen in de nabije toekomst een steeds grotere rol. De gemeente Tilburg initieert (deels samen met Midpoint Brabant) onderzoek naar de toepassingen van data binnen de industrie (Smart Industry) en logistiek (Digital Supply Chain).

Stedelijke economie: een dynamische en vitale binnenstad
De Economisch-ruimtelijke visie Binnenstad 21e eeuw geeft richting aan de ontwikkeling van een vitale en dynamische binnenstad, die klaar is voor de 21e eeuw. We geven retail en horeca een prominente plek in deze ontwikkeling en bieden meer ruimte aan wonen. Concrete huisvestingsmogelijkheden en behoud van talent zijn van belang voor zowel de kenniseconomie als creatieve bedrijvigheid en vormen onderdeel van de wijze waarop wij ondernemerschap stimuleren. We zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van cultuur voor ons stedelijk vestigingsklimaat.

De Spoorzone als nieuw stuk van onze binnenstad krijgt glans en bloeit. De combinatie van cultuurhistorisch erfgoed en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen geeft het gebied een uniek profiel. Station 88 (Ondernemershuis) en de plannen voor Mind Labs (voorheen Mediacluster) in de Spoorzone zijn mooie voorbeelden van hoe we samen met onze partners de kenniseconomie in dit deel van onze binnenstad stimuleren. Voor de versterking van het kernwinkelgebied inclusief de gemeentelijke herhuisvesting (renovatie stadskantoren 1 en 2) hebben we letterlijk en figuurlijk doorbraken kunnen creëren. De gedeeltelijke herinrichting van de openbare ruimte, het versterken van groen, meer aandacht voor kwaliteit en oog voor klimaatadaptief inrichten dragen bij aan een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Goede verbindingen, via herkenbare routes, met omliggende gebieden zoals Piushaven en Museumkwartier zijn de volgende stap om onze binnenstad in het stedelijk weefsel optimaal te laten functioneren.

Het steeds beter neerzetten van het evenementenprogramma, waarbij experimenteren niet wordt geschuwd (bijvoorbeeld Winterkermis), draagt eveneens bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad en daarmee aan de doelstellingen om meer bezoekers naar onze stad te trekken en hen hier langer te laten verblijven. Herijking van het evenementenbeleid vraagt niet alleen verbinding met sport en cultuur. Ook de relatie met veiligheid, mobiliteit en projecten in de openbare ruimte gaan we integraal onderdeel maken van de keuzes voor het wel of niet ondersteunen van evenementen.

Door ruim baan te geven aan talent en sterker dan voorheen in te zetten op het leggen van verrassende verbindingen, versterken we het culturele en creatieve klimaat in de stad onder het motto #stadvanmakers. Aansprekende voorbeelden zijn de inzet op het Buurtcultuurfonds (culturele activiteiten voor en door buurtbewoners), de pilot Cultuur in het publiek domein (CuPuDo) en de verdere ontwikkeling van de bibliotheek van de toekomst (in Kennismakerij en LocHal in de Spoorzone). Nieuwe accenten hebben we gelegd op thema's als zichtbaarheid, experiment en vernieuwing. Deze accenten sluiten aan bij het DNA van Tilburg.

Bereikbaar
Slimme en duurzame mobiliteit voor betere leefkwaliteit
Met het vaststellen van de Mobiliteitsaanpak 2040 zijn we overgeschakeld naar een werkwijze waarbij de gebruiker centraal staat. Een robuuste bereikbaarheid op lange termijn en flexibiliteit in aanpak en projecten zorgt dat we op de toekomstige mobiliteitsbehoeften zijn voorbereid en tegelijkertijd een betere leefkwaliteit voor onze inwoners en bedrijven realiseren.
Multimodale bereikbaarheid is belangrijk voor ons industrieel en logistiek cluster. De verbreding van het Wilhelminakanaal is door technische problemen helaas ernstig vertraagd en gaat meer geld kosten dan gepland. Samen met de provincie en het Rijk werken we aan een oplossing. Met deze partners werken we ook aan verbetering van de doorstroming op de A58 en het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid op het spoor.

Aantrekkelijk
Wonen
De landelijke opleving op de woningmarkt zien we nog niet terug in het aantal nieuw opgeleverde woningen in Tilburg, al zijn de vooruitzichten wel positief (versnelling in verkoop en start bouw zichtbaar). Er ligt een opgave om achthonderd betaalbare huurwoningen aan de woningvoorraad toe te voegen. De twee grootste herstructureringsprojecten van de stad, Groeseind en Rosmolen, naderen de finale afronding.

Doorbraak in ontwikkeling en impuls winkelcentra
Voor de integrale gebiedsontwikkeling Koningsoord inclusief winkelcentrum in Berkel-Enschot hebben we belangrijke richtinggevende besluiten kunnen nemen. Grote stappen hebben we gezet voor verbetering van een aantal wijkwinkelcentra, waaronder het Wagnerplein. Na jarenlange aanlooptrajecten leidt dit nu tot zichtbare resultaten.

Groene omgeving en klimaatbestendige inrichting
Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een goede leefkwaliteit voor onze inwoners hebben we flinke ambities om het groen in en om de stad te versterken. De drie stadsregionale parken Stadsbos013, Pauwels en Koningshoeven-Moerenburg zijn essentiële schakels in het verbinden van stad en land. Grote transitieopgaven op het gebied van energie, water, landbouw en vrijkomend vastgoed verweven we in samenhang in een nieuw landschap. Het verbinden van landschap aan het vestigingsklimaat en het realiseren van een kwaliteitsimpuls brengen het groen om de stad op een hoger plan.

Klimaatadaptie
Een klimaatbestendige inrichting van de stad vraagt (extra) aandacht en is onmisbaar voor een toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling. Concrete toepassing van ruimtelijke adaptatiemaatregelen in projecten in de openbare ruimte in combinatie met een aantal projecten om wateroverlast tegen te gaan, stelt ons in staat om rekening te houden met de lokale effecten van klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast, extreem weer) en daar zo goed mogelijk mee om te gaan.