In 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wrgt) ingevoerd. Deze gaat over interbestuurlijk toezicht: het toezicht van de ene overheid op de andere, als het gaat om taken die gemeenten uitvoeren voor bijvoorbeeld het Rijk.
Wij hebben eerder met de raad afgesproken de stand van zaken over deze verantwoording in de jaarstukken op te nemen. Hieronder is een overzicht per taakveld opgenomen wat aangeeft wat de status van de verantwoording is. Wij merken hierbij op dat dit gegevens zijn over de laatst aangeleverde informatie in het kader van de WRGT. Dit is verantwoordingsinformatie over het jaar 2015. De uitvraag over 2016 is eind april 2017 gestart. Tevens merken wij op dat een goede aansluiting op het instrument 'waar staat je gemeente' en de gehanteerde vragenlijsten op enkele onderdelen nog altijd problemen oplevert waardoor niet alle verantwoordingen op dit moment volledig zijn. De inhoudelijke rapportages over 2016 worden na afronding aan de raad gezonden.