De gemeente Tilburg neemt deel in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat. Wanneer er sprake is van én een bestuurlijk belang én een financieel belang in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij. Samenwerking met andere partijen is een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren die niet op andere wijze tot stand kunnen worden gebracht en dient bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Deelnemingen in andere partijen brengen risico's met zich mee, zowel politiek / bestuurlijk als financieel. In deze paragraaf geven we een overzicht van alle verbonden partijen van onze gemeente waarbij we ingaan op belangrijke ontwikkelingen en risico's. Per verbonden partij nemen we tevens enkele financiële kerncijfers op.