Binnen de gemeente is een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, riolering, civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, enzovoorts) groen, verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op het terrein van vervoer, recreatie, huisvesting van de gemeentelijke diensten en instellingen, en het onderwijs. Vanwege het grote belang van dit onderhoud wordt in deze paragraaf in kaart gebracht op welke manier het onderhoud op de kapitaalgoederen gewaarborgd is.
De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om goed rentmeesterschap: het financiële en zakelijke beheer van onroerende goederen. De provincie Noord-Brabant ziet hier als hogere overheid op toe. Goed rentmeesterschap vraagt zorgvuldige afweging van verschillende belangen.

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MJP)
Het MJP vormt het integrale overzicht van vele projecten en maatregelen gericht op instandhouding van onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Door waar mogelijk verschillende projecten en maatregelen te combineren, worden de beschikbare middelen optimaal ingezet. Gelijktijdig is er oog voor de wensen en prioriteiten vanuit de stad. Een combinatie van noodzakelijk onderhoud en gewenste, functionele bijstellingen versterkt de borging van een kwalitatief goede openbare ruimte.

Het MJP geeft inzicht in de ingrepen die in een periode van 4 jaren in uitvoering komen. Het MJP is vooraf afgestemd met wijkraden en externe partijen (zoals Enexis en Brabant Water). Het MJP wordt na vaststelling verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma tot werkzaamheden en activiteiten die in het eerstvolgende jaar moeten worden opgepakt. De programma's zijn daarmee een communicatiemiddel naar de stad. Sommige projecten lopen, ondanks afstemming met externe partijen, vertraging op. Andere kunnen sneller worden uitgevoerd dan verwacht. Dit is inherent aan het werken in een dynamische omgeving. We streven naar een goede betrouwbaarheid en zijn daarbij op de goede weg. In 2014 konden wij slechts 55,9% van de geprogrammeerde werkzaamheden in dat jaar uitvoeren. In 2015 was dat percentage gestegen naar 72,1%. De niet gerealiseerde projecten zijn doorgeschoven naar 2016. Deze stevige overloop heeft in 2016 weliswaar geleid tot hogere uitgaven (€ 52,1 mln.), maar tot een iets lagere budgetbesteding (70,9%). Ook voor 2017 staat nog een stevige inspanning uit 2016 op de agenda maar desondanks zetten wij voor 2017 in op een betere aansluiting tussen budget en uitgaven.

Door complexiteit bij een aantal grote projecten is vertraging ontstaan in 2016. Hierdoor zijn met name bij wegen, wegmeubilair en riool/waterhuishouding de gerealiseerde investeringsuitgaven lager dan verwacht. Voorbeelden zijn de Rueckertbaan, de Tivolistraat, de Kapelstraat/Ringbaan Noord, de Dionysius Koolenlaan, Quirijnstok fase 1 en de Gelrebaan. Uitstel van deze projecten heeft direct impact op het aantal strekkende en vierkante meters dat vernieuwd is. Deze projecten komen in 2017 alsnog tot uitvoering.