Lokale heffingen verdelen we onder naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen. Gebonden wil zeggen dat de uitgaven die we als gemeente doen, direct zijn te relateren aan de heffing, zoals dat het geval is bij afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen dat er sprake is van een zuivere belasting, zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder vallen onder andere de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en precariobelasting.

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten van de lokale heffingen, het beleidskader, de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk voor de inwoners van Tilburg. Ook lichten we in het kort de kostendekkendheid en ons kwijtscheldingsbeleid toe.

Opbrengsten lokale heffingen
De belangrijkste opbrengsten van de lokale heffingen zijn in onderstaande tabel opgenomen. De verantwoorde opbrengsten in de jaarrekening zijn inclusief de effecten van voorgaande belastingjaren.

Heffing:
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening
2015

Gewijzigde
begroting
2016

Jaarrekening
2016

Ongebonden heffingen:

Onroerendezaakbelasting

37.978

38.302

37.957

Hondenbelasting

1.750

1.544

1.584

Precariobelasting

811

796

682

Reclamebelasting

939

875

913

Toeristenbelasting

217

210

239

Gebonden heffingen:

Afvalstoffenheffing

23.251

22.890

22.863

Rioolheffing

13.598

14.183

14.074

Omgevingsvergunning (bouwleges)

5.903

5.645

6.828