Benchmark

Periode

Organisatie

Deelname in 2016

Opmerking

Algemeen

Benchmark burgerparticipatie

Jaarlijks

Quint result en Partner + Pröpper

Ja, maar niet actief deelgenomen

De resultaten van de deelname in 2015 leverden niet veel op. Daarom heeft Tilburg in 2016 niet actief meer deelgenomen aan de benchmark en is de deelname aan de benchmark per 2017 opgezegd.
http://www.benchmarkburgerparticipatie.nl

Vensters voor Bedrijfsvoering

Jaarlijks

KING

Ja

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

Vensters voor Dienstverlening

Jaarlijks

KING

Ja

https://www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO)

4 jaarlijks

Effectory (ICTU)

Ja

Cijfers komen ook in Vensters voor Bedijfsvoering. Vergelijking met 600 publiekrechtelijke organisaties

Benchmarks Bedrijfsvoering

Benchmark ICT

Jaarlijks

M&I partners

Ja

Personeelsmonitor

Jaarlijks

A&O fonds

Ja

Benchmarks bedrijfsmatige afdelingen

Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Per kwartaal

Divosa i.s.m. Stimulanz/SGBO/BMC

Ja

Is breder georiënteerd dan Benchmark WWB. Stimulansz doet ook mee aan deze benchmark

Benchmark Aanbod digitale dienstverlening

Jaarlijks

ICTU

Ja

N.B.: Dit is een landelijke benchmark waar gemeenten zelf geen bijdragen aan leveren.
benchmark digitale dienstverlening

Benchmark huishoudelijk afval

Jaarlijks

NRVD/Agentschap NL

Nee

De benchmark afvalinzameling en benchmark afvalscheiding zijn samengevoegd tot de benchmark huishoudelijk afval. De ingrijpende veranderingen in de inzamelstructuur in 2016 i.h.k.v. spoor 2 (VANG-doelstelling) vergden veel tijd en inspanning en hadden prioriteit.

Wettelijke verplichting/ Bestuurlijke verantwoording

Benchmark Waar staat je gemeente

Jaarlijks

KING

Ja

Met modules Onderwijs, Kinderopvang, Wabo en WRO
http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Artikel 9 WMO (tevredenheidsonderzoek WMO)

Jaarlijks

SGBO

Ja

www.artikel9wmo.nl

Atlas Nederlandse gemeenten

Jaarlijks

Atlas Nederlandse Gemeenten

Ja

Analyse is gemaakt door INF en gecommuniceerd. Is inmiddels een regulier proces binnen INF waar SEC geen grote rol meer in heeft.

Evenementenmonitor

Jaarlijks

Respons

Ja

Betreft geen actieve deelname; gehanteerde data zijn zelf door Respons verzameld en niet door ons aangevuld of aangepast.

AD misdaadmeter

Jaarlijks

Algemeen Dagblad

Ja

Positie 17 op AD Misdaadmeter.

Vergelijking positie woonlasten

Jaarlijks

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Ja

Tilburg neemt in 2016 wederom een 2e plaats in op de woonlasten ranglijst van de 35 grote gemeenten, zoals gepubliceerd door het Coelo in het rapport "kerngegevens belastingen grote gemeenten".
https://www.coelo.nl/images/rapporten/KBGG_2016.pdf

WOZ benchmark

Jaarlijks

Waarderingskamer

Ja

https://wozbenchmark.databank.nl/dashboard

Gemeentelijke monitor sociaal domein via "Waar Staat je Gemeente?"

2 x per jaar

KING/CBS

Ja

http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Overige benchmarks (wel deelname; niet opgenomen in kadernota Bedrijfsvoering)

Benchmark gladheidbestrijding

jaarlijks

NVRD

Ja