Het gemeentelijk beleid wordt deels uitgevoerd door organisaties in de stad, die daar subsidie voor krijgen. In 2016 is ruim € 96 mln. aan subsidies verstrekt.

Voor de rechtmatigheid van het verlenen van subsidie gelden de door de raad vastgestelde kadernota subsidiebeleid 2012-2016 en de Algemene Subsidieverordening Tilburg ingaande 1 januari 2012. Ingediende subsidieaanvragen worden hieraan getoetst. Wanneer de aanvraag hieraan niet volledig voldoet, wordt dit expliciet aan het college voorgelegd.

Hieronder de in 2016 verstrekte subsidies per programma:

Programma
x € 1.000

Onderdeel

Gewijzigde
begroting
2016

Rekening
2016

Sociale Stijging

Onderwijs

15.655

14.163

Armoedebestrijding

1.571

1.561

Bevorderen zelfredzaamheid

40.873

40.913

Werk en Inkomen

667

751

Maatschappelijke ondersteuning

890

2.409

Jeugdhulp

96

890

Totaal

59.752

60.687

Vestigingsklimaat

Economie

2.727

2.400

Ruimte

2.157

869

Cultuur

21.008

21.229

Totaal

25.892

24.498

Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

1.330

1.398

Wijkgericht werken

8.243

8.149

Sport

555

821

Duurzaamheid, milieu en afval

278

324

Beheer openbare ruimte

167

204

Totaal

10.573

10.896

Bestuur

Bestuur, samenwerken en netwerken

320

378

Totaal

320

378

In 2016 was een budget van € 96,5 mln. beschikbaar voor subsidies. Per saldo is dit bedrag ook aan subsidies verleend. Per programma zijn er wel afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hieronder volgt per programma een toelichting op de belangrijkste verschillen:

Sociale Stijging

  • Onderwijs (V € 1,5 mln.): Voor de uitvoering van het project Klemtoon op Taal is minder subsidie nodig gebleken dan het Rijk via de aanvullende middelen voor het Onderwijs Achterstanden Beleid aan ons beschikbaar had gesteld. Het restant van dit beschikbare budget wordt doorgeschoven naar 2017.
  • Bevorderen zelfredzaamheid (N € 0,04 mln.): Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt doordat het voor 2016 begrote bedrag van € 1,3 mln. voor de nieuwbouw van Traverse niet is uitgegeven en doorschuift naar 2017. Daarnaast was de subsidie aan het IMW voor lokale jeugdhulptaken toegang BJZ (Bureau Jeugdzorg) van € 1,4 mln. wel in de begroting opgenomen, maar niet als subsidie.
  • Maatschappelijke ondersteuning (N € 1,5 mln.): Het betreft hier subsidies in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Beschermd Wonen. Deze budgetten waren opgenomen in de begroting maar niet als subsidie.
  • Jeugdhulp (N € 0,8 mln.): Het betreft hier subsidies in het kader van de Jeugdzorg. Deze budgetten waren opgenomen in de begroting maar niet als subsidie.

Vestigingsklimaat

  • Economie (V € 0,3 mln.): Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt doordat er geen subsidies zijn verleend uit het budget Pitch Logistics.
  • Ruimte (V € 1,3 mln.): Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt doordat minder is uitgegeven aan verduurzaming woningbouw dan was begroot (V € 0,9 mln.).
  • Cultuur (N € 0,2 mln.): Subsidies ten laste van de incidentele cultuurimpuls en de cultuuralliantie (uit de RGI, Reserve Grootschalige Investeringswerken) waren niet als subsidie begroot.

Leefbaarheid

  • Sport (N € 0,3 mln.): voornamelijk veroorzaakt door een subsidie aan de Mixed Hockey Club Berkel-Enschot van € 232.500,-, waarvoor geen subsidiebudget beschikbaar was.