3D

3 Decentralisaties

Ace-T

Aanpak Circulaire Economie Tilburg

ACES

Association of European Capitals and Cities of Sport

AD

Algemeen Dagblad

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARGE

Algemene Reserve Grondexploitatie

ASH

Afvalstoffenheffing

AV

Algemene Vergadering

Aw

Autoriteit woningcorporaties

B&W

Burgemeester & Wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BAT

Brabants Afval Team

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BDU

Brede Doeluitkering

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

BIT

Bestuurlijk Interventie Team

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Bijzonder Opsporings Ambtenaar

BS

BrabantStad

BSN

Burger Service Nummer

BSO

Buiten Schoolse Opvang

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVO

Betaald Voetbal Organisatie

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CC&R

Complexe Casuistiek & Re-integratie ex gedetineerden

CiST

Cultuur in Scholen Tilburg

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

CMK

Cultuureducatie met Kwaliteit

CMP

Centraal meldpunt

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CSG

Centrum Seksueel Geweld

CuPuDo

Cultuur in Publiek Domein

CV

Commanditaire Vennootschap

CZM

Collectieve zorgverzekering minima

DCU

Decentrale Doeluitkering

DG

Diamant-Groep

DIS

Documentair Informatiesysteem

DU

Decentralisatie-uitkering

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Central Bank

EED

Energy Efficiency Directieve

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EMU

Europese en Monetaire Unie

ESIW

European Social Innovation Week

ESF

Europees Sociaal fonds

EU

Europese Unie

E&A

Economie & Arbeidsmarkt

FG

Faciliterend grondbeleid

Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FTE

Full Time Equivalent

FVA

Financiële Vaste Activa

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GE

Grondexploitatie

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGB

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GI

Gecertificeerde Instelling

GOA

Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid

GOB

Groen Ontwikkelfonds Brabant

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

Ha

Hectare

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBH

Hulp Bij Huishouden

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

HNW

Het Nieuwe Werken

HOF

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HRM

Human Resource Management

HvB

Hart van Brabant

I&M

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

I

Investeringen

IAU

Incidentele Aanvullende Uitkering

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

I-deel

Inkomensdeel

IKC

Integrale KindCentra

IMW

Instituut voor Maatschappelijk Werk

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IPSV

Innovatieprojecten Stedelijke Vernieuwing

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IU

Integratie-uitkering

IUSD

Integratie-uitkering Sociaal Domein

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

jGGZ

jeugd Geestelijke Gezondheidszorg

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

JR

Jaarrekening

KCC

Klant Contactcentrum

KCHN

Kenniscentrum Handhaving en Naleving

KORT

Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg

KWG

Kernwinkelgebied

L

Lasten

LBO

Lager Beroeps Onderwijs

LDT

Langdurigheidstoeslag

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

LKC

Landelijk Kenniscentrum

LTA

Landelijke Transmurale Afspraken

LVB

Licht Verstandelijke Beperking

LVM

Landelijke veiligheidsmonitor

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MER

Milieu Effect Rapportage

MFA

Multifunctionele Accommodatie

MFB

Monumentenfonds Brabant

MHC

Mixed Hockeyclub

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

MKB

Midden- en KleinBedrijf

Mln.

Miljoen

MOED

Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid

MOM

Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij

MTO

Medewerker Tevredenheidsonderzoek

MVA

Materiële Vaste Activa

MWB

Midden en West Brabant

N

Nadelig

NCW

Netto Contante Waarde

NIEGG

Niet In Exploitatie Genomen Gronden

N.N.B.

Nog niet bekend

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NOM

Nul op de Meter

NOMA

Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NV

Naamloze vennootschap

NWW

Niet-werkende werkzoekenden

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

OHW

Onderhanden werk

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OVK

Overeenkomst

OVT

Opleiding Vorming en Training

OZB

Onroerend Zaak Belasting

P&C

Planning en Control

PAK

Plan- en ApparaatsKosten

PGA

Persoonsgerichte Aanpak

PGB

Persoons Gebonden Budget

PIOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting

PMD

Papier, Metaal, Drankkarton

PO

Primair Onderwijs

PO

Particulier opdrachtgeverschap

POHO

Portefeuillehoudersoverleg

PO&I

Personeel, Organisatie en Informatisering

Ptb

Praktische thuisbegeleiding

PvE

Programma van Eisen

P-wet

Participatiewet

Q1 enz.

Kwartaal 1 enz.

RCF

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

RES

Regionale Energie Strategie

Rfv

Raad voor de financiële verhoudingen

RGI

Reserve Grootschalige Investeringswerken

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

RIO

Regionaal Inkomensonderzoek

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

ROI

Reserve Ontwikkeling Informatisering

RRO

Regionaal Ruimtelijk Overleg

RSO

Richtlijn Sportdeelname Onderzoek

RWS

Rijkswaterstaat

RWTC

Rotary Wing Training Center

SK

Stadskantoor

SNWT

Samen Naar een Werkende Toekomst

SOM

Stadsontwikkelingsmaatschappij

SUMP

Sustainable Urban Mobility Plan

SVB

Sociale Verzekerings Bank

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TCC&R

Team Complexe Casuïstiek & Re-integratie

TiU

Tilburg University

TIWOS

Tilburgse Woningstichting

TOF

Stichting Tilburgs Ondernemersfonds

TOG

Tilburgs Overlegorgaan Gehandicapten

TOP

Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning

TR

Tussenrapportage

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

UP

Uitvoeringsprogramma

V

Voordelig

VGL

Van Gend en Loosterrein

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VHROSV

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMK

Veemarktkwartier

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VO

Voortgezet Onderwijs

VOF

Vennootschap Onder Firma

Vpb

Vennootschapsbelasting

vpt

Volledig pakket thuis

VRI

Verkeersregelinstallatie

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VvB

Vensters voor Bedrijfsvoering (benchmark)

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVGB

Verklaring va Geen Bedenkingen

WAO

Wet Arbeidsongeschiktheid

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WIN

Werk en Inkomen

WIZ

Werk Inkomen en Zorg

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOM

Wijkontwikkelings Maatschappij

WOS

Woninginbraak, Overval, Straatroof

WOZ

Wet Onroerende Zaken

WRGT

Wet Revitalisering Generiek Toezicht

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening

WSW

Waarborgfonds Sociale woningbouw

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZVH

Zorg - en Veiligheidshuis

ZZP

Zelfstandigen Zonder Personeel