In het kader van onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid zijn in de programmabegroting 2016 met betrekking tot kadernota's en beleidskaders onderstaande voorstellen voor evaluatie of aanpassing opgenomen. In onderstaande tabel is opgenomen hoe hier uitvoering aan is gegeven.

Product

Vigerende kadernota / beleidskader

Voorgenomen Evaluatie/onderzoek in 2016

Voorstel m.b.t. kadernota in 2016

Sociale Stijging

Onderwijs

Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2018

In overleg met het onderwijs komt er een voorstel op welke wijze we tussentijds de voortgang monitoren.

Handhaven

Resultaat:
In de LEA overleggen en in de werkgroepen die daaronder hangen bespreken we de voortgang op deelonderwerpen. Voor 2017 zijn we bezig met een monitoringsdocument.

Armoedebestrijding

Beleidskader aanpak Armoede 2013-2017

-

Handhaven

Bevorderen zelfredzaamheid

Frontlijn en lichte ondersteuning

-

Nieuwe nota publieke gezondheid 2016-2019, dit wordt een regionale nota.

Resultaat:
De raad heeft op 14 december 2015 de regionale nota Publieke Gezondheid 2016-2019 vastgesteld.

Werk en Inkomen

Uitvoering Participatiewet (incl. NOMA)

-

Op basis van de evaluatie eind 2015 voeren we in de eerste helft van 2016 wijzigingen door.

Resultaat:

Het college heeft op 4 april 2016 de tussenevaluatie Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt (NOMA) besproken en opdracht gegeven om een aanvalsplan op te stellen. Daarin staan ontwikkelthema's op de middellange termijn en quick wins benoemd die zorg moeten dragen voor verdere verbetering van de resultaten. Dit aanvalsplan is op 19 juli 2016 vastgesteld door het college, waarmee we verbeteringen door hebben kunnen voeren om de afgesproken NOMA-doelstelling te halen: om met fors minder middelen en vanuit samenwerking in een langdurig partnership met Sagènn en Diamant-groep meer resultaten te behalen.

Maatschappelijke ondersteuning

'Vitaliteit en veerkracht' 2011-2015

-

Tilburg kiest ervoor geen nieuw beleidskader Wmo op te stellen.

Jeugdhulp

Regionaal Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018

-

Handhaven

Vestigingsklimaat

Economie

Economische agenda 2012-2020

Tussenevaluatie Economische agenda 2012-2020 eind 2016 gereed.

Resultaat

De tussenevaluatie van de Economische Agenda Tilburg 2012-2020 is in de 1e helft van 2017 gereed, als onderdeel van de voortgangsrapportage over de Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018.

Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018
(overige beleidsnota's en verordeningen)

-

-

Resultaat:
In 2016 hebben we geconcludeerd dat de werkagenda van de stimuleringsagenda op onderdelen actualisering behoeft, omdat oorspronkelijk geplande projecten en initiatieven inmiddels door de tijd zijn ingehaald. Dit is ook in de geest van de stimuleringsagenda om als overheid flexibel in te blijven springen op actuele ontwikkelingen. Deze actualisering vindt in de 1e helft van 2017 plaats.

NB: De Stimuleringsagenda E&A 2015-2018 is een beleidsuitwerking van het college binnen de door de raad vastgestelde kaders in de Economische Agenda Tilburg (kadernota Economie), NOMA (kadernota Participatiewet), de Omgevingsvisie Tilburg 2040 (ruimtelijke structuurvisie) en de kadernota Cultuur.

Visie Binnenstad 2011-2020

Actualisering van de Binnenstadsvisie maakt integraal onderdeel uit van de uitwerking van de visie Binnenstad van de 21e eeuw.

-

Resultaat
Actualisering van de Binnenstadsvisie maakt integraal onderdeel uit van de uitwerking van de visie Binnenstad van de 21e eeuw, waarover we in 2017 bestuurlijke besluitvorming verwachten.

Evenementenbeleid (randvoorwaarden en spelregels hebben we op orde)
(overige beleidsnota's en verordeningen)

Evenementenbeleid in bredere zin herijken. Ook samenhang met cultuur en sport, alsmede bijbehorende subsidieregeling.

Resultaat:
De herijking van het evenementenbeleid is vertraagd en vindt in het 2e kwartaal van 2017 plaats. De samenhang van dit beleid met cultuur en sport vraagt meer uitwerking dan eerder voorzien. Vooruitlopend op deze herijking is in 2016 wel alvast de bijbehorende subsidieregeling aangepast: de externe adviescommissie is afgeschaft en de criteria zijn aangescherpt. Deze aanpassingen en de resultaten/effecten hiervan evalueren we en zullen we verwerken in herijkte evenementenbeleid 2017-2020.
NB: Dit is geen nota waarin de raad een kaderstellende rol heeft, maar een beleidsuitwerking van het college binnen de ruimte en beperkingen van de kadernota Economie. Dit in lijn met het besluitvormingsproces zoals dat ook doorlopen is voor het evenementenbeleid 2012-2016.

Kantorenbeleid 2001-2015 (nieuwbouw-programmering)

N.v.t. Beleidskader loopt eind 2015 af.

-

Resultaat:
Eind 2016 hebben we in de regio Hart van Brabant regionale afspraken voor kantoren vastgesteld. Focus ligt op het terugdringen van het overaanbod aan kantoren en plancapaciteit in de regio. De uitwerking en borging van deze afspraken in beleid vindt plaats op lokaal niveau. Dit betekent dat we het vigerende kantoorbeleid hierop in 2017 zullen aanpassen.

Horecabeleid 2009-2015

Beleid wordt nog in 2015 vernieuwd.

-

Resultaat:
December 2016 is het raadsvoorstel Horecabeleid vastgesteld door het college. De raad heeft het (aangepaste) Horecabeleid op 30 januari 2017 vastgesteld.

Visie Detailhandel
(overige beleidsnota's en verordeningen)

In 2015 leveren we een Retailagenda op, waarin we het huidige detailhandelsbeleid actualiseren.

Resultaat:
Op 24 januari 2017 heeft het college, nadat de raad in de gelegenheid gesteld is wensen en bedenkingen te uiten, het rapport "Tilburg, Retailagenda" vastgesteld en besloten deze te hanteren als uitgangspunt voor de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en vastgoedeigenaren.

NB:
De Retailagenda vergde geen kaderstellend besluit van de raad, omdat het een beleidsuitwerking van het college betreft binnen de ruimte en beperkingen van de Visie Detailhandel, zoals deze op 24 juni 2013 door de raad is vastgesteld.

Ruimte voor bedrijven 1998-2015

N.v.t.
Beleidskader loopt eind 2015 af.

Resultaat:
In 2016 is bepaald dat we in 2017 een actuele kadernota voor werklocaties (incl. binnenwijkse bedrijventerreinen) opleveren voor bestuurlijke besluitvorming.

Toeristenbelasting
(overige beleidsnota's en verordeningen)

Evaluatie toeristenbelasting

Evaluatie voorgenomen in 2015, echter doorgeschoven naar 2016

Resultaat:
Mei 2016 hebben we de tussenevaluatie Toeristenbelasting opgeleverd. Op basis hiervan heeft de raad - met het vaststellen van de Programmabegroting 2017 - ingestemd met het voorstel van het college om de meeropbrengsten toeristenbelasting die we vanaf 2019 verwachten te realiseren te reserveren voor de vrijetijdseconomie. De verordening Toeristenbelasting is met een gelijkblijvend tarief van 3,5% in november 2016 door de raad vastgesteld.

Ruimte

Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2040

-

--

Woonvisie Tilburg 2015 Convenant Wonen 2015-2020

-

--

Tilburgs Verkeers- en VervoersPlan (TVVP) 2005-2015

-

Vaststellen Visie Sustainable Urban Mobility Program (SUMP).Uitvoeringsprogramma voor de komende jaren gereed in 2016.

Resultaat:
De mobiliteitsaanpak is in november 2016 door de Raad vastgesteld.

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

-

-

-

Cultuur

Cultuuragenda Tilburg 2011-2016 (Impulsagenda Cultuur 2015-2016)

Evaluatie Cultuuragenda Tilburg 2011-2016 (incl. de Museumnota 2005-2015)

Opstellen Cultuuragenda 2017-2020

Resultaat:
De raad heeft ingestemd met het cultuurplan 2017-2020. Daarin is de evaluatie Cultuurimpulsagenda geïntegreerd. In het erfgoedbeleid uit de cultuurnota 2011-2016 is museumbeleid als zodanig opgenomen. De evaluatie van het museumbeleid is daarmee geïntegreerd in het nieuwe cultuurplan.

Gebouwenexploitatie

-

-

-

Leefbaarheid

Openbare orde en veiligheid

Kadernota Veiligheid 2015-2018

-

Handhaven

Wijkgericht werken

Tilburg Akkoord

-

n.v.t.

Sport

Sport 'Samenspel' 2011-2016

-

n.v.t.

Resultaat:
De raad heeft 18 juli 2016 de kadernota Sport 'Samenspel en Sport op Orde 2016-2018' vastgesteld.

Duurzaamheid, milieu en afval

Klimaat Werk Plan 2016-2018

-

Ontwikkeling van de Strategische Lange Termijn Klimaatvisie

Resultaat:

De Strategische Lange Termijn Energievisie wordt eerste helft van 2017 ter besluitvorming aangeboden.

Afvalbeleid 2015-2020

-

Vaststelling Roadmap Circulaire economie inclusief actieplan.

Resultaat:
De roadmap circulaire economie is eind 2016 door de raad vastgesteld.

Openbare ruimte

Beheerbeleidsplan Groen in de Stad / Groen beheer plan

Plan wordt eind 2015 ter vaststelling aangeboden

In februari 2016 is deze nota in de raad vastgesteld.

Structuurvisie Water en Riolering 2010-2015

N.v.t.
vGRP 2016-2019 in november 2015 in de raad.

-

Parkeerexploitatie

-

-

-

Resultaat:
De Hoofdlijnen van het parkeerbeleid zijn in 2016 bestuurlijk vastgesteld. Advies voor aanpassing in bestaande reguleringsgebieden en procesaanpak voor nieuwe reguleringsgebieden wordt begin 2017 voorgelegd aan college.

Bestuur

Bestuur, samenwerken en netwerken

"Een wereld te winnen" 2016- 2020

-

-

Publieke dienstverlening

Visie op dienstverlening 2012-2015

-

-

Resultaat:
De herijking van de visie op dienstverlening is in 2016 vastgesteld door het college na behandeling in de commissie bestuur

Diensten aan andere overheden

-

-

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Visie op P&C cyclus

-

-

Resultaat:
We zijn in 2016 gestart met het herijken van de visie op P&C. We verwachten medio 2017 het resultaat aan de raad te kunnen voorleggen.

Algemene baten en lasten

-

-

-

Overige

Kadernota subsidiebeleid 2017-2020/ subsidieverordening

Evaluatie

-

-

Resultaat:
In 2016 is de kadernota subsidiebeleid 2017-2020 voorbereid. Deze is in januari 2017 door de raad vastgesteld. Tegelijkertijd is de algemene subsidieverordening vastgesteld.

Lokale Heffingen

-

-

-

Bedrijfsvoering

Kadernota bedrijfsvoering

Actualiseren en hiermee formuleren nieuwe resultaten en mijlpalen

-

Resultaat:

In 2016 zijn we gestart met actualisering van de kadernota bedrijfsvoering. De directie heeft besloten om deze nota af te stemmen op de herijkte visie op de P&C cyclus en deze in samenhang te bezien. We verwachten medio 2017 de actualisering van de kadernota aan de raad te kunnen voorleggen.