Overzicht per 31-12-16
(x € mln.)

Totaal bedrag

Nog niet vervallen

0 tot 3 maanden vervallen

3 t/m 12 maanden vervallen

Meer dan 1 jaar vervallen

Per 31 december 2016 heeft de gemeente Tilburg voor € 63,5 mln. aan vorderingen openstaan.
Dit bedrag is opgebouwd uit
Belastingdebiteuren € 11,2 mln.
Debiteuren sociale zaken € 26,8 mln.
Vorderingen openbare lichamen € 2,3 mln.
Overige vorderingen € 23,2 mln.

Hiertegenover is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 13,5 mln. Per saldo is de waardering € 50,0 mln.

Afboekingen binnen mandaat
In de periode na de Tussenrapportage is € 176.239,03 onder mandaat afgeboekt. Dit betreft voor gemeentelijke belastingen 464 posten < € 4.537,80 en aan overige invorderingen 21 posten < € 500,-.

Afboeking boven mandaat
Aan het college is voorgesteld voor een bedrag van € 331.521,60 aan vorderingen als oninbaar af te boeken. Dit betreft € 243.614,90 in verband met faillissement (17 posten) en € 87.906,70 aan overige.
Voor deze posten zijn eerder dotaties aan de voorziening dubieuze debiteuren gedaan. De afboekingen vinden dan ook plaats ten laste van deze voorziening.