Programma

Product

Bedrag
krediet

Uitgaven

Restant
einde
dienstjaar

Vrijval
krediet

Over te
hevelen
naar
2017

Lasten

Sociale stijging

Onderwijs

20.684

11.333

9.350

256

9.094

Vestigingsklimaat

Economie

6.040

85

5.955

0

5.955

Vestigingsklimaat

Ruimte

18.854

12.289

6.565

0

6.565

Vestigingsklimaat

Gebouwenexploitatie*

18.712

4.746

13.966

507

13.459

Leefbaarheid

Sport

2.334

1.195

1.139

0

1.139

Leefbaarheid

Duurzaamheid, milieu & afval

2.274

953

1.321

118

1.203

Leefbaarheid

Openbare ruimte

42.838

25.298

17.540

2.614

14.926

Leefbaarheid

Parkeerexploitatie

1.126

31

1.095

0

1.095

Bestuur

Publieke dienstverlening

221

13

208

0

208

Bestuur

Algemene baten en lasten

8.708

5.430

3.278

207

3.071

Totaal

121.791

61.373

60.417

3.702

56.715

Baten

Sociale stijging

Onderwijs

-6.568

-6.070

-498

0

-498

Vestigingsklimaat

Ruimte

-4.295

-1.231

-3.064

0

-3.064

Vestigingsklimaat

Gebouwenexploitatie

-2.794

-2.208

-586

700

-1.286

Leefbaarheid

Sport

16

10

6

0

6

Leefbaarheid

Duurzaamheid, milieu & afval

-118

-118

0

0

0

Leefbaarheid

Openbare ruimte

-255

-643

388

388

0

Bestuur

Algemene baten en lasten

-676

0

-676

0

-676

Totaal

-14.690

-10.260

-4.430

1.088

-5.518

Binnen het overzicht van restant kredieten vallen onderstaande kredieten onder de algemene bedrijfsmiddelen. Op basis van de financiële beheersverordening 2015 is het voorstel tot overheveling van deze kredieten als ontwerpbesluit opgenomen.

Programma

Product

Bedrag
krediet

Uitgaven

Restant
einde
dienstjaar

Vrijval
krediet

Over te
hevelen
naar
2017

Lasten

Bestuur

Publieke dienstverlening

221

13

208

0

208

Bestuur

Algemene baten en lasten

8.708

5.430

3.278

207

3.071

Totaal

8.929

5.443

3.486

207

3.279

Baten

Bestuur

Algemene baten en lasten

-676

0

-676

0

-676

Totaal

-676

0

-676

0

-676

* Overschrijding krediet nieuwbouw sportcomplex Drieburcht
Dit jaar is de nieuwbouw van het sportcomplex Driebucht financieel afgerond. Bij de afronding van dit project is gebleken dat het krediet op het moment van votering in 2008 € 1,2 mln. te laag is opgevoerd. Dit komt omdat bij het opvoeren van het krediet geen rekening is gehouden met de bijdrage van het sportbedrijf van € 0,9 mln. en de desinvestering van € 2,1 mln. waarvoor ook éénmalige dekking beschikbaar is gesteld. Omdat het krediet te laag is opgevoerd leidt dit bij de afronding van het project tot een overschrijding van € 1,2 mln..

Voor de exploitatie van de Drieburcht heeft deze overschrijding geen gevolgen omdat voor de exploitatie van begin af aan is uitgegaan van het juiste investeringskrediet en de inbreng hiervan in de gebouwenexploitatie. Het totale project is ten opzichte van de oorspronkelijke raming zelfs € 3,2 mln. goedkoper uitgevallen. Dit voordeel is voor het grootste gedeelte reeds teruggestort in reserve herstructurering erfpachtomzettingen. Bij deze jaarrekening wordt aan de raad voorgesteld het resterende voordeel ad. € 1,05 mln. ook in deze reserve terug te storten.