Product/dienst

Servicenorm/indicator

Streefwaarde 2016

Realisatie
2014

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Organisatie

E-mails (adressen gekoppeld aan Respons)

% behandeling binnen 2 werkdagen

85%

92,2%

88,7%

88%

Telefonie

% oproepen afgedaan door callcenter

80%

87,6%

95,9%

95,6%

Telefonie

% uitval

5%

3,7%

2,8%

2,84%

Post Dienstverlening (niet geregistreerd door DIS)

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

92%

n.b.

90%

Bezoekers

% behandeling klanten met afspraak binnen 10 minuten

100%

97%

95%

95%

Meldingen Centraal Meldpunt

% afhandeling terugkoppeling binnen max. 2 weken

80%

88,1%

96,8%

84,4%

Vragen via Social Media

Antwoord binnen 24 uur (kantoortijden)

95%

92%

94%

95%

Kinderdagverblijven / peuterspeelzalen

% aanmeldingen dat binnen de wettelijke norm van 56 dagen wordt afgehandeld

100%

100%

96%

Nog niet bekend

Inkomensondersteuning

Bijzondere Bijstand

% aanvragen (digitaal en per post) dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

93%

89%

92%

Individuele inkomenstoeslag

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

90%

99%

92%

68%

Collectieve Zorgverzekering Minima

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

99%

100%

100%

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

% aanvragen dat binnen 26 weken na ontvangstbevestiging wordt afgehandeld

95%

100%

100%

81%

Meedoenregeling

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

100%

98%

99%

80%

Participatiewet

% aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld

95%

89%

50%

86%

IOAW

% aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld

95%

96%

23%

75%

Schuldhulpverlening, wachttijd

< 28 dagen

90%

28 dagen gemiddeld

30 dagen gemiddeld

34 dagen gemiddeld

Schuldhulpverlening, informatie/advies

% antwoord aan einde afspraak

100%

-

100%

100%

Kinderopvang vergoeding eigen bijdrage

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

69%

60%

93,3%

WMO

WMO voorziening met bouwkundig rapport

% afhandeling aanvraag binnen 112 dagen

100%

-

87%

90%

WMO voorziening zonder bouwkundig rapport

% afhandeling aanvraag binnen 56 dagen

100%

-

87%

90%

Aanleg invalidenparkeervak

% afhandeling binnen 56 dagen na betaling

100%

100%

100%

100%

Vervoer

Leerlingenvervoer; ontvangen na start schooljaar

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

100%

100%

99%

Leerlingenvervoer; ontvangen vóór 1 juni

% aanvragen dat voor start van nieuwe schooljaar wordt afgehandeld

100%

-

100%

99%

Vergunningen

Omgevingsvergunning
(% als volledige aanvraag is ontvangen)

Label 1: % dat binnen 10 werkdagen wordt afgehandeld

80%

Gegevens nog niet volledig betrouwbaar/ beschikbaar

Label 2: % dat binnen 20 werkdagen wordt afgehandeld

90%

Gegevens nog niet volledig betrouwbaar/ beschikbaar

Label 3: % dat binnen 8 resp. 26 weken wordt afgehandeld

90%

100%

100%

99%

Terrasvergunningen

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

97%

97%

96%

Drank- en horeca-vergunningen

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

96%

96%

97%

Kabel- en leiding-werkzaamheden

% afhandeling binnen 42 dagen

95%

n.b.

94%

98%

Staanplaatsvergunning

% afhandeling binnen 42 dagen

100%

90%

90%

71%

Burgerzaken

Reisdocumenten

Binnen 5 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Rijbewijzen

Binnen 5 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Uittreksels (excl. Burgerlijke stand)

Balie: klaar terwijl u wacht

100%

100%

100%

100%

Digitaal: Voor 14:00 uur binnen, dezelfde dag per post verzenden

100%

100%

100%

100%

Post: verzenden binnen 5 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Verhuizingen

Balie: klaar terwijl u wacht

100%

100%

100%

100%

Digitaal: bevestiging binnen 5 werkdagen na verhuisdatum

100%

100%

100%

100%

Akten Burgerlijke Stand

Balie: klaar terwijl u wacht

100%

100%

100%

100%

Digitaal: binnen 5 werkdagen per post

100%

100%

100%

100%

Naturalisatieverzoeken

Binnen wettelijke termijn

100%

100%

100%

100%

Akten of uittreksels advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders

% afhandeling binnen 5 werkdagen per post

100%

100%

100%

100%

WOZ-waarde toesturen

% afhandeling binnen 3 werkdagen per e-mail

100%

100%

100%

100%

Parkeren

Verkeersontheffing

% binnen 14 dagen bericht wel/geen ontheffing

100%

100%

100%

100%

Abonnement parkeergarage

Balie: Klaar terwijl u wacht of wachtlijst

100%

100%

100%

100%

Digitaal: Ontvangstbevestiging per omgaande, productafhandeling via backoffice

100%

100%

100%

100%

Post: Ontvangstbevestiging binnen max. 2 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Meerdaagse parkeerkaart

Balie: Klaar terwijl u wacht

100%

100%

100%

100%

Digitaal: % afhandeling binnen 3 werkdagen per post

100%

100%

100%

100%

Post: % afhandeling binnen 3 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Terreinvergunning (parkeren)

Balie: Klaar terwijl u wacht of wachtlijst

100%

100%

100%

100%

Digitaal: Ontvangstbevestiging per omgaande, productafhandeling via backoffice

100%

100%

100%

100%

Post: Ontvangstbevestiging binnen max. 2 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Parkeervergunning

Balie: Klaar terwijl u wacht of wachtlijst

100%

100%

100%

100%

Digitaal: Ontvangstbevestiging per omgaande, productafhandeling via backoffice

100%

100%

100%

100%

Post: Ontvangstbevestiging binnen max. 2 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Overig

Afvalinzameling

Aantal klachten over niet geledigde containers als % van het aantal ledigingen

≤ 0,075%

0,070%

0,060%

0,098%

Asbestmelding

Via formulier: per ommegaande

100%

-

100%

100%

Bestemmingsplan vooroverleg

Binnen 21 dagen

100%

-

100%

100%

Betaaltermijn

Betaling facturen binnen 30 dagen

90%

69%

75%

88%

Wijziging automatische incasso

% afhandeling binnen max. 1 maand

100%

-

-

100%

Debiteurenvorderingen

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

-

-

100%

Aansprakelijk stellen (schade melden)

% afhandeling binnen 42 tot 56 dagen

80%

65%

61%

Toelichting op enkele servicenormen

Participatiewet/IOAW
Het niet halen van de streefwaarde is het gevolg van opgelopen achterstanden aan het begin van het jaar. De achterstanden zijn in 2016 ingelopen en in november/december is de realisatie 95%.

Schuldhulpverlening, wachttijd
De realisatie betreft een gemiddelde over het gehele jaar. De wachttijden in de eerste helft van 2016 waren hoger. Er is sprake van een daling in doorlooptijd. In december 2016 was dit teruggebracht tot 29 dagen.

WMO voorziening met en zonder bouwkundig rapport
Er is geen onderscheid te maken tussen woonvoorzieningen met en woonvoorzieningen zonder bouwkundig rapport. Het percentage is over het geheel.

Afvalinzameling
In 2016 is het aantal meldingen tijdelijk hoger dan gebruikelijk i.v.m. het aanpassen van de routes als gevolg van het nieuwe beleid waarbij restafval en gft 1x per twee weken wordt opgehaald.

Betaaltermijn
De gemiddelde betaaltermijn voor de gehele gemeente is 88%. Op afdelingsniveau behalen 8 afdelingen minimaal de norm van 90%. De betaaltermijn van de overige afdelingen ligt tussen 75% en 89%. Vooral de doorlooptijd van het goedkeuringsproces in de workflow is hier de oorzaak van. In 2017 zal hier meer aandacht aan gegeven worden. Ook kan het gebruik van meer verplichtingen de betaaltermijn positief beïnvloeden.

Debiteurenvorderingen
De servicenorm heeft alleen betrekking op de afhandeling van het proces van de debiteurenvorderingen. Om meer inzicht te krijgen in het afwerken van de debiteurenvorderingen wordt een kengetal geformuleerd dat meet wat het gemiddeld aantal dagen is dat een vordering open staat.

Centraal Meldpunt

In 2016 zijn er 57.946 meldingen geweest bij het Centraal Meldpunt. Van deze meldingen is 83% binnen 14 dagen afgehandeld.

Meldingskanalen

2016

2015

2014

Telefoon

22.327

19.930

21.701

BuitenBeter-app

21.346

14.008

9.862

Via internet website tilburg.nl

11.209

8.992

8.198

E-mail

2.106

2.554

2.480

Via de CMP applicatie

756

872

1.064

Social Media

201

172

158

Meldingsformulier eigen waarneming

1

7

0

Via de CMP mobiel applicatie

0

0

0

Totaal

57.946

46.535

43.463

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de traditionele (meldings-)kanalen verschuiven naar de digitale mogelijkheden, zoals de website tilburg.nl en de BuitenBeter-app.
Sinds eind 2013 is de website www.tilburg.nl vernieuwd, met het idee om makkelijker online een melding te maken. De groei van de meldingen via de website was in 2014 en 2015 goed zichtbaar. De trend zet zich ook in 2016 voort. Via de website zijn in 2016 bijna 25% meer meldingen gemaakt dan in 2015.
Collega's die 'op straat' werken maken steeds meer gebruik van de BuitenBeter-app. Ook burgers zijn hier meer gebruik van gaan maken. Dit heeft te maken met het grote gebruiksgemak van de app. Met de telefoon kan een foto worden gemaakt en direct bij de melding worden gevoegd. Het aantal meldingen via deze app is met 52% gestegen ten opzichte van 2015.

Binnen de afdeling Dienstverlening, team KlantContactCentrum worden alle Social Media gevolgd. De meldingen openbare ruimte in Tilburg worden in behandeling genomen als reguliere meldingen. De burger krijgt direct bericht via Social Media dat de melding in behandeling is.

Meldingen Centraal Meldpunt
In 2016 zijn er bijna 25% meer meldingen openbare ruimte binnengekomen. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te rekenen aan meldingen over:
1. Verontreiniging
2. Afvalinzameling
3. Straatmeubilair
4. Openbare verlichting
5. Beplanting en gras

Vooralsnog zijn dit reguliere schommelingen in aantallen die allen verklaarbaar te herleiden zijn naar bijvoorbeeld weersomstandigheden, onderhoud, of nieuw beleid. Daarnaast zien we dat door het gebruiksgemak van de BuitenBeter-app de drempel voor inwoners om te melden veel lager is geworden.

Top 10 Meldingen

2016

2015

2014

Verontreiniging

11.741

11.041

10.026

Afvalinzameling

8.443

5.046

5.967

Straatmeubilair

5.399

4.226

3.456

Openbare Verlichting

4.135

3.929

2.710

Beplanting en gras

3.400

2.089

1.778

Trottoirs

2.251

1.933

2.242

Bomen

2.224

2.544

1.868

Riolering

2.173

2.228

2.784

Parkeren

2.097

2.178

1.678

Wegen

1.997

2.093

1.452

Toelichting op de top 5:

  • Verontreiniging: door de laagdrempeligheid van de BuitenBeter-app zijn er veel meldingen binnengekomen. Daarnaast was er een tijdelijke stijging in meldingen te zien van illegale stort in de zomermaanden.
  • Afvalinzameling: in 2016 is de frequentie van het ophalen van afval teruggebracht van 1 keer per week naar 1 keer per 2 weken. Dit heeft geleid tot aanzienlijk meer meldingen dan in 2015.
  • Straatmeubilair: toename van meldingen o.a. door andere afspraken met aannemers t.a.v. vuurwerkschade.
  • Openbare verlichting: toename door meer netwerkstoringen en beschadigingen aan kabels door bouwwerkzaamheden. Problemen liggen veelal bij de externe energieleveranciers. Het kabelnetwerk is verouderd en kan niet meer voldoen aan de groeiende vraag.
  • Beplanting en gras: toename van meldingen over onkruid en beplanting. Door het extreem natte weer in de maanden mei en juni is op veel plaatsen het onkruid heel hard gegroeid. Sommige gazons stonden lang onder water en konden daardoor niet gemaaid worden.

De overige meldingen in de top 10 zijn in lijn met eerdere jaren.

Termijn van afhandeling van de melding
In 2016 zijn de volgende termijnen gerealiseerd m.b.t. de termijn/snelheid van afhandeling meldingen openbare ruimte:

Afhandeling melding

Percentage 2016

Percentage 2015

Percentage 2014

<14 dagen

83,2%

86,0%

86,6%

>14 dagen

15,4%

12,0%

11,7%

Nog openstaande meldingen

1,3%

1,0%

1,7%

Gemeentebreed wordt een afhandeltermijn van 2 weken aangehouden, echter per product of dienst kan dit verschillen. De toezegging met betrekking tot de afhandeltermijn wordt aan de burger bij het maken van de melding aangegeven.

Overzicht klachten

Intern
Op basis van de klachtenregeling worden klachten zoveel mogelijk informeel door de afdelingen opgelost. Voor zover een klacht een meer formele afhandeling verlangt, wordt dit afgehandeld via de centrale klachtencoördinator. De afdelingsmanager van de afdeling Dienstverlening is gemachtigd deze klachten af te doen namens het college. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een systeem voor centrale klachtenregistratie.
De klachten over de eerste twee maanden van 2016 zijn door de afdelingen zelf geregistreerd, maar vanaf 1 maart 2016 werden alle klachten in het zaaksysteem geregistreerd en afgehandeld. Een goede klachtenregistratie is daarmee nu voor alle afdelingen gewaarborgd.
In 2016 is het gemeentelijke klachtreglement geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is dat de klachtencommissie (voor klachten over directie en bestuurders) is vervallen. In de lijn met het uitgangspunt dat zoveel mogelijk maatwerk bij klachtafhandeling moet worden geleverd, wordt nu door de klachtencoördinator per geval bezien of een onafhankelijk adviseur noodzakelijk is.
Ten opzichte van 2015 zijn er 25,7% meer klachten geregistreerd. De oorzaken daarvan zijn niet allemaal bekend, maar met name wat de klachten bij Ruimte betreft mag worden aangenomen dat een andere wijze van registratie hieraan heeft bijgedragen. Verder heeft het BAT, evenals in 2015, controles uitgevoerd om afvalscheiding te bevorderen en is de ophaalfrequentie van afval in 2016 gewijzigd. Dit heeft geleid tot veel extra reacties, waarvan een deel als klacht in behandeling is genomen.
De wijzigingen (decentralisaties) in het Sociale Domein, die overigens al in 2015 zijn ingevoerd, hebben in 2016 ook niet geleid tot grote wijzigingen in het aantal klachten. Klachten die ontstaan in de Toegang worden door de betreffende toegangspartner zelf afgedaan. Ook klachten over zorgverleners worden niet aan de gemeente toegerekend.

Afdeling

Ingekomen

Afgehandeld

Brabants Afval Team

75

74

Communicatie

1

1

Dienstverlening

120

97

Economie & Arbeidsmarkt

4

4

Informatievoorziening

21

21

Griffie

1

0

Juridische zaken

12

10

Planning & Control

1

1

Programma, project en interimmanagement (PPI)

1

1

Ruimte

4

3

Ruimtelijke Uitvoering

61

54

Sociaal

5

1

Sportbedrijf

13

13

Veiligheid & Wijken

20

19

Werk & Inkomen

97

96

Afhandeling klachten

Aantal

Andere aanpak*)

162

Gegrond/gedeeltelijk gegrond

75

Ongegrond

97

Niet in behandeling genomen/ingetrokken

15

Overig/onbekend

5

Nog in behandeling

41

*) betreft klachten die veelal informeel zijn afgehandeld, of waarbij kon worden volstaan met informatieverstrekking en bemiddeling.

Extern
De Nationale ombudsman behandelt klachten in tweede instantie. In 2016 zijn bij de Nationale Ombudsman 151 telefonische en schriftelijke verzoekschriften binnengekomen over de gemeente Tilburg. 4 verzoekschriften uit 2015 waren nog in behandeling. 131 verzoekschriften zijn niet in onderzoek genomen; Er zijn ook geen verzoekschriften in onderzoek genomen met een rapportbrief; 19 verzoeken zijn middels interventie afgehandeld. Per 31 december 2016 waren er nog 5 verzoekschriften in behandeling bij de Nationale Ombudsman.

Bezwaar en beroep

Tilburgers die het niet eens zijn met een besluit van de gemeenteraad of van het college van Burgemeester en Wethouders, kunnen een bezwaarschrift indienen. De afdeling Juridische Zaken handelt deze bezwaar- en beroepsschriften af.

De termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend staat altijd onder het besluit genoemd, net als het adres waar het bezwaarschrift naar toe moet worden gestuurd.
Voor bezwaarschriften geldt in beginsel een beslissingstermijn van maximaal 12 weken na het genomen besluit. De afhandeling mag eenmaal met zes weken worden verlengd. In overleg kan van de termijn worden afgeweken. Voor de behandeling van bezwaarschriften bij belastingen gelden andere regels dan bij de overige bezwaarschriften. Een bezwaarschrift bij belastingen moet binnen het belastingjaar worden afgehandeld.

Tegen een besluit op het bezwaarschrift kan vervolgens bij de rechtbank beroep worden ingesteld en daarna hoger beroep bij de Raad van State, Centrale Raad van Beroep of de Hoge Raad. Ook kan gedurende een bezwaar- of beroepsprocedure een voorlopige voorziening bij de rechtbank gevraagd worden.

Bij de bezwaarafhandeling wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van de zogenoemde Andere Aanpak (AA). De juridische medewerker neemt dan telefonisch contact op met de bezwaarmaker om samen te zoeken naar een oplossing voor het onderliggende probleem. Indien het niet lukt om het bezwaar via deze informele weg op te lossen, wordt vervolgens alsnog de formele procedure gevolgd.

Bezwaarschriften

Aantal ontvangen bezwaarschriften per onderwerp

2014

2015

2016

Overige belastingzaken (o.a. WOZ, belastingjaar 2016)

1.573

1.269

1.512

Sociale zekerheid

1.322

1.797

1.356

Algemeen (omgevingsvergunningen, subsidies, bestuursdwang, horeca, etc.)

334

350

464

Totaal

3.229

3.416

3.332

Parkeren *)

n.b.

1.446

1.744

*) Sinds 2014 zijn de bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen uitbesteed aan een extern bedrijf (P1) evenals het beheer van de parkeergarages. Over 2016 kwamen 1.744 bezwaarschriften parkeren binnen bij P1. De beroepschriften tegen de naheffingsaanslagen worden nog wel intern afgehandeld.

Het aantal bezwaarschriften op het gebied van sociale zekerheid is sinds 2012 sterk gestegen. Reden hiervoor waren de toename in het klantenbestand van Werk en Inkomen (en de gekozen beleidsaanpak) en anderzijds vanwege de invoering van de 3D's. In 2016 is een voorzichtige daling te zien. Reden voor deze daling is dat er minder aanvragen binnenkomen bij Werk en Inkomen en er zijn een aantal maatregelen getroffen, waardoor minder bezwaar worden ingediend. In het vervolg van deze paragraaf worden de cijfers in het sociaal domein nader geduid. Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ is in 2016 gestegen, met waarschijnlijkheid heeft dit te maken met de aantrekkende vastgoedprijzen.

Aantal afgehandelde bezwaarschriften per onderwerp

2014

2015

2016

Overige belastingzaken (o.a. WOZ)

1.468

1.166

1.392

Sociale zekerheid

1.337

1.556

1.567

Algemeen (omgevingsvergunningen, subsidies, bestuursdwang, horeca, etc.)

333

293

331

Totaal

3.138

3.015

3.290

Parkeren

n.b.

1.413

1.624

Aantal inkomende en uitgaande voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepen per onderwerp

Inkomend 2016

Uitgaand
2016

Gegrond

Overige belastingzaken (o.a. WOZ)

79

66

4,5%

Sociale zekerheid

351

346

13,9%

Algemeen (omgevingsvergunningen, subsidies, bestuursdwang, horeca, etc.)

106

119

9,6%

Totaal

536

531

Afhandeling bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn:

  • Bezwaarschriften sociaal domein:       35,6%
  • Bezwaarschriften overige bezwaren:    72%

Over geheel 2016 is 35,6% van de bezwaren in het domein Sociale Zekerheid binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In 2016 heeft het college en vervolgens uw raad een besluit genomen om op basis van een formatiecalculatiemodel de formatie van Juridische Zaken, sectie sociale zekerheid uit te breiden. Halverwege 2016 heeft dit effectief zijn beslag gekregen. Vanaf dat moment worden bijna elke maand meer zaken binnen de termijn afgehandeld. In december ligt het percentage op 69,4%.

Aantal afgehandelde bezwaren uitgesplitst

2014

2014 - gegrond

2015

2016

2016 - gegrond

Participatiewet/WWB

1.204

29,5 %

1.476

1.429

26%

WMO

65

7,7 %

59

119

15,1%

Overig

68

19,1 %

21

19

21%

Vanwege het project Hulp aan huis zijn meer bezwaren ingediend binnen het domein WMO.

Kijkend naar het resultaat van afhandeling bezwaren Participatiewet/WWB wordt 26% (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Afgezet tegen de 70.000 primaire beschikkingen die worden afgegeven binnen het domein van de Participatiewet/WWB wordt (incl. cijfers beroep/hoger beroep) in 0,5% van de zaken het besluit aangepast.

In het domein Algemeen (omgevingsvergunningen, subsidies, bestuursdwang, horeca, etc.) is de volgende uitsplitsing te maken naar subdomeinen:

Algemeen:

2014

Gegrond 2014

2015*

2016*

Openbaarheid

6

16,6 %

17

0

Bouwen en wonen

105

6,7 %

83

114

APV

18

0 %

12

42

Subsidies

16

0 %

6

9

Personeel

29

0 %

27

28

GBA/BAG

41

7,3 %

34

58

Handhaving

69

7,2 %

82

14

- waarvan Hennep

(21)

(9,5 %)

3

10

Diverse

49

8,1 %

32

66

Totaal

333

6 %

296

265

*) In 2015 is het zaakgericht werken ingevoerd bij de afdeling Juridische Zaken. Hiermee zijn alle juridische processen ondergebracht in het nieuwe zaaksysteem. Dit zorgt er voor dat niet alle managementinformatie over 2015 beschikbaar is vanwege de knip in beide systemen. Dit betreft o.a. het aantal zaken wat gegrond is. In 2016 heeft dit nog gevolgen voor het inzichtelijk maken van het aantal gegronde (hoger) beroepen.

In onderstaande tabel worden de percentages dat bezwaarschriften binnen en buiten de wettelijke termijn zijn afgehandeld weergegeven.

Onderwerp

% binnen termijn

% buiten termijn

Basisregistratie Personen

93%

7%

Milieu

67%

33%

Omgevingswet

57%

43%

Openbare orde

56%

44%

Subsidie

88%

12%

Uitzonderlijk

72%

28%

Verkeer

84%

16%

Personeel

85%

15%

Diverse

93%

7%

Leges

89%

11%

BBZ

44%

56%

Bijzondere bijstand

68%

32%

Collectieve zorgverzekering

100%

0%

Individuele inkomenstoeslag

71%

29%

IOAW

69%

31%

Leerlingenvervoer

80%

20%

Meedoenregeling

100%

0%

Nader te bepalen

71%

29%

Participatiewet

58%

42%

Wet inburgering

75%

25%

Wet kinderopvang

100%

0%

Wet schuldhulpverlening

100%

0%

Jeugd

40%

60%

WMO begeleiding

50%

50%

WMO huishoudelijke hulp

84%

16%

WMO rolstoel

100%

0%

WMO vervoer

64%

36%

WMO wonen

44%

56%