Inleiding
In deze paragraaf leggen wij verantwoording af over de behaalde resultaten binnen de gesloten grondexploitatie (GREX) over het boekjaar 2016. Tevens verstrekken wij inzicht in de stand van de diverse grondexploitatieprojecten, zowel per balansdatum 31 december 2016 als tot het einde van de looptijd van het project.

In maart 2016 heeft de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) twee notities vastgesteld met betrekking tot de grondexploitatie. Deze notities hebben tot doel om de waardering van de grondexploitaties zoveel mogelijk overeenkomstig regels omtrent de vennootschapsbelasting in te richten. Een ander doel is de resultaten van de grondexploitaties landelijk meer vergelijkbaar te maken.
Belangrijke wijziging is dat alleen bouwgrond in exploitatie (BIE) nog als voorraad bouwgrond op de balans tot uitdrukking gebracht mag worden. Een andere belangrijke wijziging is dat voor faciliterend grondbeleid (FG, dienstverlening aan particuliere ontwikkelaars) de reguliere waarderingsvoorschriften van toepassing zijn verklaard. Dat geldt ook voor overige investeringen (infrastructurele voorzieningen en openbaar vervoersvoorzieningen bijvoorbeeld). Dit alles heeft verstrekkende gevolgen voor de balanspresentatie en ook voor de inhoud van deze paragraaf Grondbeleid. Een vergelijking met cijfers uit voorgaande jaren, of met de begroting, zijn dan ook niet goed meer te maken. Waar mogelijk en zinvol wordt deze vergelijking in deze paragraaf nog wel aangebracht.

Op basis van de nieuwe waarderingsgrondslagen bedraagt het totaal resultaat van lopende grondexploitaties, materiële vaste activa en de benodigde Reserve risico’s grondexploitaties per 31 december 2016 in totaal € 105,7 mln. negatief. Dit tekort wordt volledig gedekt uit de beschikbare reserves en voorzieningen ad € 127,5 mln. Hierna resteert er € 21,8 mln. als vrij besteedbare reserve grondexploitatie. Bij de Programmabegroting 2017 is een deel van de voorziene vrije reserve als nieuw beleid toegewezen tot een bedrag van € 11,7 mln., zodat op 31 december 2016 een vrij besteedbare reserve resteert van € 10,1 mln.

Ondanks dat er nog forse risico's zijn, mogen we concluderen dat de financiële situatie van ons grondbedrijf momenteel stabiel is. Er is sprake van reservevorming en hierdoor is er ruimte om onvoorziene omstandigheden op te vangen.