Op basis van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is het verplicht om in de jaarrekening melding te maken van:

  1. alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging. Voor gemeenten zijn de functies van gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT.
  2. overige medewerkers in dienst van de gemeente welke de norm overschrijden
  3. uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van alle andere medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt.

De maximale bezoldiging voor een topfunctionaris in dienstverband bedraagt volgens de WNT € 179.000,- over 2016 op basis van een fulltime dienstverband. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare kostenvergoedingen, voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.

Topfunctionarissen in dienst van de Gemeente Tilburg

De bezoldiging van de topfunctionarissen in dienst van de gemeente Tilburg heeft de WNT norm voor 2016 niet overschreden. Hieronder wordt, conform vereisten uit de WNT, de bezoldiging van topfunctionarissen uit 2016 weergegeven. In 2016 hebben er geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de gemeente Tilburg gewerkt.

Naam

Drs. G.G.H.M. Haanen MBA

Drs. S. Fleischeuer

Mr. G.J.C.M. Vrenken

Functie

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Waarnemend gemeentesecretaris / algemeen directeur *)

Raadsgriffier

Duur dienstverband in 2016

1-1 t/m 30-09

1-10 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband

1,0 fte

1,0 fte

1,0 fte

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

Nee

Fictieve dienstbetrekking

Nee

Nee

Nee

Individueel WNT-maximum

€ 134.373

€ 45.118

€ 179.000

Bezoldiging:

- Beloning

€ 116.446

€ 35.426

€ 97.162

- Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

-

-

-

- Beloningen betaalbaar op termijn

€ 11.270

€ 3.729

€ 13.355

Totaal bezoldiging

€ 127.716

€ 39.155

€ 110.517

Overschrijding WNT norm 2016

Nee

Nee

Nee

Vergelijkbare gegevens over voorgaand jaar
Totaal bezoldiging
Omvang en duur dienstverband

€ 147.081
1,0 fte; geheel 2015

n.v.t.
n.v.t.

€ 108.946
1,0 fte; geheel 2015

*) de heer Fleischeuer heeft in de periode 1 oktober t/m 31 december 2016 de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur tijdelijk waargenomen. Tot 1 oktober vervulde hij de functie van directeur binnen de gemeente Tilburg. Met ingang van 1 januari 2017 is de heer Meijs aangesteld als gemeentesecretaris en algemeen directeur. De heef Fleischeuer vervult vanaf die tijd weer de functie van directeur. De bezoldiging van dhr. Fleischeuer over 2016 is opgenomen over zijn waarnemingsperiode als gemeentesecretaris / algemeen directeur.

Overige functionarissen in dienst van de Gemeente Tilburg

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

In het jaar 2016 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gedaan aan topfunctionarissen binnen de gemeente Tilburg.
Er zijn in 2016 geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.