Het structurele effect van de afwijkingen in de jaarrekening 2016 bedraagt € 519.000,- nadelig voor 2017, € 492.000,- nadelig voor 2018, € 493.000,- nadelig voor 2019 en € 482.000,- nadelig voor 2020. Deze effecten worden betrokken bij de Tussenrapportage 2017 en de programmabegroting 2018.
Binnen het product armoede is er sprake van een structurele afwijking op verschillende onderdelen. Het college gaat onderzoeken hoe dit opgelost kan worden waarbij verschillende mogelijkheden worden bekeken. In het kader van de programmabegroting 2018 zal hierover een voorstel worden voorgelegd aan de raad.

Product

Onderwerp

L/B

2017

2018

2019

2020

1.10 Onderwijs

Budget combinatiefuncties (uitkering gemeentefonds)

L

6 V

6 V

6 V

6 V

1.20 Armoedebestrijding

Armoedebestrijding kinderen (uitkering gemeentefonds)

L

1.277 N

1.277 N

1.277 N

1.277 N

1.20 Armoedebestrijding

Collectieve Ziektekosten Verzekering

L

288 N

288 N

288 N

288 N

1.20 Armoedebestrijding

Meedoenregeling

L

243 N

243 N

243 N

243 N

1.20 Armoedebestrijding

Bijzondere Bijstand

L

169 N

169 N

169 N

169 N

1.20 Armoedebestrijding

Individuele inkomenstoeslag

L

306 N

306 N

306 N

306 N

1.40 Werk en inkomen

Armoedebestrijding ouderen (uitkering gemeentefonds)

L

65 N

65 N

-

-

1.50 Maatschappelijke ondersteuning

Wlz-indiceerbaren
(uitkering gemeentefonds)

L

83 N

-

-

-

1.60 Jeugdhulp

Wlz-indiceerbaren
(uitkering gemeentefonds)

L

654 N

-

-

-

3.10 Openbare orde en Veiligheid

Districtelijke crisisorganisatie

L

50 N

50 N

50 N

50 N

3.40 Duurzaamheid, milieu en afval

Lagere afvalverwerkingskosten en lagere vergoeding PMD

L
B

465 N
840 V

580 N
630 V

570 N
470 V

620 N
520 V

3.40 Duurzaamheid, milieu en afval

Lagere brandstofkosten voertuigen BAT

L

100 V

100 V

100 V

100 V

3.40 Duurzaamheid, milieu en afval

Afvalstoffenheffing:
- Verrekening met egalisatiereserve - Verrekening in tarief

L
B

381 N
-

-
32 N

-
116 V

-
127 V

4.80 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds

B

2.725 V

1.991 V

1.927 V

1.927 V

4.90 Algemene baten en lasten

Afdracht BTW-compensatiefonds grondexploitatie

B

209 N

209 N

209 N

209 N

Uitkering gemeentefonds
Uit de decembercirculaire 2016 vloeien de volgende (structurele) effecten voort die 1 op 1 doorgezet worden naar de budgetten:

  • Verlaging budget combinatiefuncties € 6.000,-;
  • Voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen wordt aan gemeenten structureel € 85 mln. beschikbaar gesteld. De decentralisatie-uitkering bedraagt € 1.277.000,-;
  • In 2017 en 2018 worden aanvullende middelen ad € 65.000,- beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW.
  • Integratie-uitkering Sociaal Domein; verdeling middelen 2017 in verband met overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren. Onderdeel jeugd € 654.000,- en onderdeel Wmo 2015 € 83.000,-;

Daarnaast leidt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis tot een structureel hogere uitkering van € 656.000,-.

Collectieve Ziektekosten Verzekering (DVL)
Binnen de CZM zijn diverse zorgpakketten beschikbaar. In 2016 het aantal verzekerden dat voor het meest uitgebreide pakket heeft gekozen verdubbeld ten opzichte van 2015. Hierdoor valt de gemeentelijke bijdrage structureel € 288.000,- hoger uit. Het aantal deelnemers steeg van 7.300 in 2015 naar ruim 9.000 in 2016. De meeste deelnemers zijn ingestroomd in het meest uitgebreide pakket waar de bijdrage die de Gemeente doet het hoogste is. De toename is vooral te verklaren door betere communicatie en voorlichting aan intermediairs en een "Burgerbijeenkomst".

Meedoenregeling
Het gebruik van de meedoenregeling is in 2016 verder toegenomen. In 2015 bereikten we 62% van de inwoners met een toegekend budget, in 2016 is dat 66,5% . Daarnaast is het gemiddeld bestede bedrag ook gestegen van € 79,- naar € 82,- per gebruiker. In totaal leidt dit tot een nadeel van € 243.000,-. Dit is naar verwachting structureel.

Bijzondere bijstand
Het grootste deel van het nadeel is ontstaan doordat in de praktijk blijkt dat rechters eenvoudiger besluiten om bewindvoering toe te wijzen. Hierdoor neemt het aantal gebruikers hiervan toe. Daarnaast zijn er landelijke afspraken over de in 2015 doorgevoerde tariefsverhoging alsmede een differentiatie in tarief voor problematische schulden. Naast de bewindvoering is ook een stijging zichtbaar voor jongerentoeslag, woninginrichting en juridische procedures. Dit wordt deels verklaard door de huisvesting van statushouders die direct gebruik maken van de bijzondere bijstand voor inrichting van de woning. Van het totale nadeel van € 339.000,- is 50% structureel.

Individuele inkomenstoeslag
Het aantal aanvragen is gelijk aan 2015. De kosten stijgen door een aanpassing in het beleid. Gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen een extra bedrag van € 240,- per gezin. Dit nadeel van € 307.000,- is structureel.

Districtelijke crisisorganisatie
Om aan de zware kwaliteitseisen voor te blijven voldoen voor bevolkingszorg bij crises en rampen is de crisisorganisatie op districtelijk niveau georganiseerd. Op 29 november 2016 (nr. 8) heeft het college besloten in te stemmen met het inrichtingsplan Districtelijke Samenwerking Bevolkingszorg Hart van Brabant. De herijking voor de bijdrage van gemeente Tilburg aan de districtelijke organisatie van € 10.000,- in 2016 en structureel € 50.000,- vanaf 2017 wordt conform besluitvorming verwerkt. Tegenover deze herijking staan binnen de gemeentelijke organisatie ook besparingen, doordat de gemeentelijke crisisorganisatie kan worden ingekrompen en er geen beroep meer wordt gedaan op het gemeentelijke centrale OVT-budget.

Afvalverwerkingskosten en opbrengsten grondstoffen
Vanaf 1 juli 2016 wordt in plaats van alleen plastic de nieuwe afvalstroom PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) ingezameld. Tegelijkertijd is de inzamelfrequentie van het restafval verlaagd van 1x per week naar 1x per 2 weken in combinatie met handhaving op juiste afvalscheiding in de containers. Deze wijziging in de inzamelstructuur en de voortzetting van de handhaving heeft geleid tot betere scheiding van het afval, waardoor de hoeveelheid restafval in de 2e helft van 2016 sterk (meer dan 20%) is afgenomen en meer (her)bruikbare grondstoffen zijn ingezameld. De afvalverwerkingskosten zijn hierdoor gedaald en de opbrengsten van PMD en papier zijn gestegen.
Vanaf 2017 staat tegenover het voordelige hoeveelheidseffect op het restafval (voordelig € 465.000,- in 2017 oplopend tot voordelig € 620.000,- in 2020) een nadelig prijseffect op het PMD-afval doordat de toekomstige vergoeding lager wordt (nadelig € 840.000,- in 2017 aflopend tot nadelig € 520.000,- in 2020).
Conform bestendige gedragslijn vindt voor het lopende jaar verrekening plaats met de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Voor de daaropvolgende jaren worden de effecten meegenomen bij de bepaling van het nieuwe tarief voor de afvalstoffenheffing. Bij het bepalen van de verrekening is op de onderdelen waar dit van toepassing is rekening gehouden met (fictieve) btw component in de tarieven.

Lagere brandstofkosten voertuigen BAT
Door de lagere dieselprijs zijn de brandstofkosten van de voertuigen lager. De verwachting is dat de dieselprijs het komende jaar weer zal stijgen. Een deel van het voordeel op de brandstofkosten (V € 100.000,-) is naar verwachting structureel. Conform bestendige gedragslijn vindt voor het lopende jaar verrekening plaats met de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Voor de daaropvolgende jaren worden de effecten meegenomen bij de bepaling van het nieuwe tarief voor de afvalstoffenheffing. Bij het bepalen van de verrekening is op de onderdelen waar dit van toepassing is rekening gehouden met (fictieve) btw component in de tarieven.

Afdracht BTW-compensatiefonds grondexploitatie
Met de invoering van het btw-compensatiefonds (BCF, 2003) worden in de gesloten exploitaties btw-voordelen behaald die tot een korting op de algemene uitkering hebben geleid. Om dit te vereffenen wordt jaarlijks het extra btw-voordeel binnen de grondexploitatie berekend. In de begrote bijdrage is nog rekening gehouden met de btw- compensatie op de aanleg van de tangenten, die inmiddels zijn voltooid. Hierdoor is de bijdrage € 208.995,- lager dan begroot. Bij de begroting 2017 is besloten om de bijdrage vanuit de grondexploitatie te laten vervallen en hiervoor de reserve compensatie BCF verschillen op te heffen en de restantmiddelen vrij te laten vallen per 01-01-2017. De bijdrage m.b.t. de tangenten is echter blijven staan en wordt nu structureel afgeraamd.