(x € 1 mln.)

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

Vaste Activa

Materiële Vaste Activa

783,6

760,6

Investeringen met economisch nut:

- Gronden uitgegeven in erfpacht

9,7

10,3

- Investeringen waarvoor heffing kan worden geheven

109,8

101,3

- Overige investeringen met economisch nut

529,0

528,3

Investeringen met maatschappelijk nut

135,1

120,7

Financiële Vaste Activa

112,6

138,7

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

8,1

13,1

Leningen aan:

- Woningcorporaties

4,7

7,4

- Deelnemingen

28,4

47,2

Overige langlopende leningen

11,8

13,0

Overige uitzettingen > 1 jaar

59,0

57,5

Bijdrage activa in eigendom derden

0,5

0,5

Totaal Vaste Activa

896,1

899,3

Vlottende Activa

Voorraden

68,9

74,8

Grond en hulpstoffen:

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

68,4

69,2

- Gereed product en handelsgoederen

0,5

5,6

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

104,8

97,0

Vorderingen op openbare lichamen

42,7

40,4

Uitzettingen in Rijks schatkist looptijd < 1 jaar

7,5

0,0

Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen

5,2

2,9

Overige vorderingen

38,1

45,4

Overige uitzettingen

11,3

8,3

Liquide Middelen

2,3

5,0

Kas

0,0

0,0

Banksaldi

2,3

5,0

Overlopende Activa

40,7

51,2

Te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

22,0

38,4

Overige overlopende activa

18,7

12,8

Totaal Vlottende Activa

216,7

228,0

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

884,9

851,2

Reserves

- Algemene Reserve

28,0

18,8

- Bestemmingsreserves

833,3

796,8

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

23,6

35,6

Voorzieningen

32,3

48,7

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

27,7

20,4

Egalisatievoorzieningen

1,7

0,6

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

2,9

27,7

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

90,3

98,8

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

83,3

89,2

- Overige binnenlandse sectoren

4,3

6,3

Waarborgsommen

2,7

3,3

Totaal Vaste Passiva

1.007,5

998,7

Vlottende Passiva

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

64,1

90,2

Overige kasgeldleningen

0,0

34,0

Banksaldi

0,0

0,0

Overige schulden

64,1

56,2

Overlopende Passiva

41,2

38,4

Verplichtingen

5,4

3,3

Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

11,8

14,8

verige overlopende passiva

24,0

20,3

Totaal Vlottende Passiva

105,3

128,6

TOTAAL PASSIVA

1.112,8

1.127,3

Gegarandeerde geldleningen

2.730,3

2.836,7