Bestuurlijke doelen en wettelijke taken

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • Invoering vennootschapsbelastingplicht op schema.
 • Nieuwe verslaggevingsregels BBV tijdig geïmplementeerd.
 • Europese privacywet: privacy-programma is ingericht en een privacy-adviseur is aangesteld.
 • Plan datalekken gereed en procedure in werking.
 • Strategische visie informatievoorziening vastgesteld.
 • Verschillende taken uitgevoerd op verzoek van andere overheden en op basis van contractafspraken.
 • Borging van risicomanagement is bepaald langs 4 lijnen; P&C, projectmatig werken, helder adviseren en benoemen van kernrisico's op programma's.
 • Europese privacywet: m.b.t. gegevensbescherming op goede weg richting 2018 maar kan beter.
 • Programmaplan voor invoering omgevingswet nog niet volledig opgesteld.

Efficiënte en optimale inrichting van de primaire processen

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • Participerende overheid: ondersteuning vanuit het centrale programma loopt conform planning.
 • Strategisch HRM: de Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning loopt op schema en T-Academy voor ontwikkeling medewerkers is opgestart.
 • Het Nieuwe Werken: activiteiten uit sporen bricks en behavior lopen, gekoppeld aan planning programma Gemeentelijke huisvesting.
 • Versterken strategisch vermogen: integrale visie is vastgesteld en activiteiten zijn uitgevoerd of lopen grotendeels.
 • Informatiebeveiliging: activiteiten conform planning uitgevoerd.
 • Het nieuwe datacenter is ingericht en operationeel.
 • Implementatie zaakgericht werken ligt op schema.
 • Uitrol Managementdashboard gemeentebreed en nieuwe modules E-HRM.
 • Strategisch HRM activiteiten inzake vacaturemanagement en loonsomsturing niet volledig opgepakt en nog niet tot besluitvorming gebracht.
 • Het Nieuwe Werken spoor bytes heeft vertraging opgelopen. Visie bytes is wel vastgesteld.
 • Ontsluiting en uitbreiding gebruik basisregistratie vertraagd.
 • Niet alle projectleiders en projectmedewerkers hebben projectmatig werken trainingen gevolgd.

Efficiënte en optimale inrichting van de ondersteunende processen

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
 • Deelname aan diverse benchmarks.
 • Actualisatie kadernota bedrijfsvoering wordt in 2017 aangeboden.

Indicatoren bedrijfsvoering

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • Afhandeling mails: 88% binnen twee dagen; norm 85%.
 • Afname aantal boventalligen van 31 naar 28 ultimo 2016.
 • Ziekteverzuim 5,92%; norm 5,0%.
 • Norm personeelsgesprekken niet gehaald.
 • Norm briefafhandeling < 8 weken: 93%; norm 95%.
 • Betaaltermijn facturen gestegen van 75% naar 87%; norm 90%.

Financieel resultaat