Wij sluiten 2016 af met een financieel voordelig resultaat van € 30,0 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting. Na aftrek van de voorstellen tot resultaatbestemming (de overhevelingsvoorstellen) resteert bij deze jaarstukken een vrij te bestemmen resultaat van € 19,2 mln. Het verloop vanuit de oorspronkelijke begroting 2016 is hieronder weergegeven.

Financieel resultaat
(x € 1 mln.)

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2016

Verschil rekening en gewijzigde begroting

I. Resultaat

0,1 V

6,4 N

23,6 V

30,0 V

II. Beleidsmatige overhevelingsvoorstellen

-

-

4,0 N

4,0 N

III. Technische overhevelingsvoorstellen

-

-

6,8 N

6,8 N